PRVA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NINA BEZ DUGOGODIŠNJEG PROČELNIKA ŽELJKA RADOŠEVIĆA

 In Najnovije, Obavijesti

PRVA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NINA BEZ DUGOGODIŠNJEG PROČELNIKA ŽELJKA RADOŠEVIĆA

 

  1. rujna 2022. godine u punom sastavu održana je 10. sjednica Vijeća Grada Nina, na kojoj se po utvrđivanju kvoruma jednoglasno prihvatio dnevni red.

Na samom početku sjednice Vijeća svi nazočni minutom šutnje odali su počast iznenadno preminulom Pročelniku U.O. za upravno-pravne i opće poslove Grada Nina gospodinu Željku Radoševiću, djelatniku gradske uprave koji je preko 27 godina svojim vrijednim radom obnašao dužnost na jednom od najodgovornijih radnih mjesta Grada.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna

Uz kraće rasprave oko svih točaka koje su se našle na dnevnom redu, a koje su gradski vijećnici jednoglasno prihvaćali, najveća pozornost usmjerila se na Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu te Izmjene i dopune  proračuna Grada Nina za 2022. godinu ( Rebalans II).

 

Za polugodišnje izvršenje proračuna za 2022. obrazloženje iznijela je Pročelnica U.O. za financije R. Subotić istaknuvši kako je u sklopu izvještaja i sam pokazatelj uspješnosti realizacije programa za prvih 6 mjeseci tekuće godine te da oba plana sadrže metodologije polugodišnjih izvještaja, ostvarenje svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prvih pola godine. Također je u sklopu izvještaja ukomponirano i obrazloženje posebnog dijela proračuna, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima, deficit i suficit općeg proračuna te opći i posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Proračun Grada Nina za 2022. godinu planiran je u iznosu od 45.029.200,00 kn. Ukupni prihodi i primici Proračuna u iznosu od 34.231.800,00 kn sastoje se od prihodi i primici grada 33.633.200,00 kn te  prihodi i primici proračunskih korisnika 598.600,00 kn. U ukupne prihode i primitke, odnosno, rashode i izdatke, uračunat je višak/manjak prihoda poslovanja iz 2021. godine u ukupnom iznosu od 10.797.400,00 kuna, i to: višak prihoda poslovanja grada 10.731.400,00 kn, te višak prihoda poslovanja proračunskog korisnika 66.000,00 kn

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 45.029.200,00 kn sastoje se od: rashoda i izdataka grada 44.364.600,00 kn te rashoda i izdataka proračunskih korisnika 664.600,00 kn. Grad Nin ima samo jednog proračunskog korisnika, a to je Dječji vrtić ”Morska vila” Nin iz Nina.

Ukupno ostvareni prihodi i primici proračuna i proračunskog korisnika za razdoblje od 01.01- 30.06.2022. godine iznose 15.339.720,90 kn što je za 3.480.749,10 kn manje, odnosno, 81,5% u odnosu na prethodnu godinu.  Prihodi i primici proračuna iznose 15.029.954,69 kn, što iznosi 33,38% plana za 2022. godinu. Prihodi i primici proračunskog korisnika za razdoblje od 01.01-30.06.2022. godine iznose 1.344.264,76 kn, Prihodi od sredstava grada koja su doznačena dječjem vrtiću iznose 1.034.498,55 kn za razdoblje od 01.01- 30.06.2022. godine Sredstva se odnose na financiranje plaća i ostalih materijalnih prava radnika. Vlastiti prihodi, odnosno, bez doznačenih sredstava grada za razdoblje od 01.01-30.06.2022. godine iznose 309.766,21 kn, što je za 48.728,21 kn više, odnosno, 118,67% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna i proračunskog korisnika za razdoblje od 01.01-30.06.2022. godine izvršeni su u iznosu 15.952.958,32 kn što iznosi 35,43% plana za 2022. godinu. Izvršeni su za 2.547.876,32 kn više nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, Izvršeni rashodi i izdaci proračuna iznose 15.627.233,81 kn što iznosi 37,21% plana za 2022. godinu, dok ukupni rashodi i izdaci proračunskog korisnika za razdoblje od 01.01-30.06.2022. godine izvršeni su u iznosu 1.360.223,06 kn što iznosi 44,88% plana za 2022. godinu.

Kako se ovo obrazloženje Pročelnice temelji na realizaciji u iznosu od 35 % planiranog, jasan pokazatelj s jedne strane pozitivnog i dobrog smjera u kojem Grad Nin ide te s druge strane jednako uspješnog planiranja izvršenja gradskih financija. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo.

 

II Rebalans Proračuna

U obrazloženju prijedloga planiranih izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu gradskim vijećnicima ponovno se obratila Pročelnica Subotić koja je istaknula kako se planirani ukupni prihodi i primici, odnosno, rashodi i izdaci za 2022. godinu povećavaju se za 1.790.800,00 kn (3,98%). Planirani iznos, s predloženim izmjenama i dopunama proračuna, mijenja se sa 45.029.200,00 kn na 46.820.000,00 kn.

U planirani iznos prihoda je uvršten i ukupni preneseni višak prihoda proračuna i proračunskog korisnika iz 2021. godine u iznosu od 10.797.400,00 kn koji je ostvaren u iznosu 10.797.344,19 kn.

Prijedlog planiranih izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu uključuje i prijedlog planiranih ukupnih prihoda/rashoda proračunskog korisnika a to je dječji vrtić ”Morska vila” Nin iz Nina. U planirani iznos prihoda je uvršten i preneseni višak prihoda iz 2021. godine u iznosu od 66.000,00 kn koji je ostvaren u iznosu 65.945,46 kn.

Predviđene su promjene na stavkama na kojima su već ostvareni veći/manji prihodi, odnosno rashodi, odnosno za koje se zna (ili pretpostavlja) da ćemo imati određene promjene do kraja godine. Predloženim izmjenama i dopunama proračuna izmijenjeni su i razvojni programi (aktivnosti i tekući/kapitalni projekti) te njihovi izvori financiranja planirani za 2022. godinu.

II Rebalans Proračuna Grada Nina jednoglasno je prihvaćen.

 

EKONOMSKA CIJENA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA MORSKA VILA NIN ZA SADA OSTAJE ISTA.

Zanimljivu raspravu potaknula je i točka dnevnog reda koja se odnosila na povećanje ekonomske cijene predškolskog programa za Dječji vrtić Morska vila Nin. Naime, svjedoci smo naglih povećanja troškova života, povećanja cijene energenata, hrane, didaktike itd. Sasvim je jasno kako će se navedeno povećanje cijena morati nužno odraziti i na participaciju roditelja u predškolskom odgoju te smještaju djece u cjelodnevnom boravku. No, bez obzira na sva poskupljenja Gradsko vijeće donijelo je odluku da se unutar ove pedagoške godine cijene participacije za roditelje u dječjem vrtiću Morska vila Nin, neće povećavati. Kako bi vrtić mogao nastaviti normalno funkcionirati i održati kvalitetu ponude, Grad Nin snosit će nužnu razliku troškova ove pedagoške godine, no na žalost ukoliko se nastavi negativni trend poskupljenja, od sljedećih upisa u predškolsku ustanovu na području Grada Nina, Gradsko vijeće razmatrat će izmjenu odluke te povećanje cijene iznosa participacije.

 

 

Pod točkom razno, gradski vijećnici raspravljali su tekućim problemima na području Grada: Na vijećničko pitanje o nastavku radova na sustavu javne odvodnje gradonačelnik Ćurko istaknuo je kako su po završetku sezone nastavljeni radovi na poboljšanju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi – izgradnji kanalizacijske mreže,  crpnih stanica i sanacija vodovodne mreže nastavljeni te se nada kako će se radovi u  Ninu i Zatonu dodatno ubrzati i intenzivirati.

 

 

Pročelnica Radmanka Subotić

 

 

Izvještaj sastavila:

Marijana Ramov

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian