POSLJEDNJA OVOGODIŠNJA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NINA, JEDNOGLASNI I REBALANS I PRORAČUN ZA 2022. GODINU

 In Najnovije, Obavijesti

 

POSLJEDNJA OVOGODIŠNJA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NINA

 

JEDNOGLASNI I REBALANS I PRORAČUN ZA 2022. GODINU

  1. prosinca 2021. godine s početkom u 17,00 sati sukladno epidemiološkim mjerama u Domu kulture u Ninu, održana je 5. sjednica Vijeća Grada Nina. Na posljednjoj sjednici u 2021. godini kojom je predsjedavao gospodin Ante Peroš, predsjednik Gradskog vijeća, nazočilo je 11 vijećnika, na kojoj se po utvrđivanju kvoruma prihvatio dnevni red s 35. točkaka dnevnog reda.

Nakon jednoglasnog prihvaćanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika s 4. sjednice, Gradsko vijeće Grada Nina na samom početku sjednice donijelo je izmjene i dopune odluka u ustrojstvu upravnih tijela Grada, te sukladno tome određivanje koeficijenata za obračun plaća unutar kategorija, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga, kako bi se uskladilo s odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Iz istog razloga donesen je i Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Nina.

Jednoglasnom odlukom se  prihvatilo Rebalans Proračuna za 2021. godinu. Izvješće o završnim izmjenama i dopunama Proračuna iznijela je Pročelnica U.O. za Financije i računovodstvo Radmanka Subotić koja je istaknula kako se planirani ukupni prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci za 2021. godinu smanjuju za 3.520.000,00 kn (7,89%). Planirani iznos, s predloženim izmjenama i dopunama proračuna, smanjuje se sa 44.590.000,00 kn na 41.070.000,00 kn. U planirani iznos prihoda je uvršten i preneseni manjak prihoda poslovanja iz 2020. godine u iznosu od 160.100,00 kn koji je ostvaren u iznosu 160.096,84 kn.

Prijedlog planiranih izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu uključuje i prijedlog planiranih ukupnih prihoda/rashoda proračunskog korisnika a to je dječji vrtić ”Morska vila” Nin iz Nina te planirani višak poslovanja vrtića koji je uvršten u izvorni plan proračuna 2021. godine u iznosu 29.000,00 kn.

Predviđene su promjene na stavkama na kojima su već ostvareni veći/manji prihodi, odnosno rashodi, odnosno za koje se zna (ili pretpostavlja) da ćemo imati određene promjene do kraja godine. Predloženim izmjenama i dopunama proračuna izmijenjeni su i razvojni programi (aktivnosti i tekući/kapitalni projekti) te njihovi izvori financiranja planirani za 2021. godinu

 

Očekivano najveće zanimanje vijećnika odnosilo se na prihvaćanje Proračuna Grada za 2022. te projekcije za 2023. i 2024. godinu koji je izrađen sukladno uputama i smjernicama Ministarstva financija koje sadržavaju: 1. metodologija izrade proračuna, 2. metodologija izrade prijedloga financijskog plana  proračunskog korisnika, 3. odrednice prihoda i rashoda (Makroekonomske projekcije, Odrednice prihoda i rashoda državnog proračuna, odrednice prihoda Plana i Projekcija proračuna Grada Nina za razdoblje 2022. – 2024. godine, odrednice rashoda Plana i Projekcija proračuna Grada Nina za razdoblje 2022.– 2024. godine , Opći i posebni dio proračuna Grada Nina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu te Plan razvojnih programa Grada Nina s ciljevima i prioritetima razvoja za trogodišnje  razdoblje od 2022. do 2024. godine)

Dostavljen je  Opći i Posebni dio plana te Plan s ciljevima i prioritetima razvoja za razdoblje od 2022.-2024. godine koji je predstavljen kroz 5 prioritetnih područja: Program izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, kulturni i društveno-socijalni program, program gospodarstva i poljoprivrede, rad Gradske uprave, te program izgradnje i održavanja građevinskih objekata.

Prijedlogom Proračuna Grada Nina za 2022. godinu ukupni prihodi i primici procjenjuju na 42.125.000,00 kn od čega prihodi poslovanja iznose 36.464.000,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.405.000,00 kn, primitci od financijske imovine i zaduživanja iznose 1.000,00 kn. Ukupni prihodi i primici predviđaju višak prihoda grada kao i proračunskog korisnika u iznosu 4.255.000,00 kn.

Prijedlogom Proračuna Grada Nina za 2022. godinu ukupni rashodi i izdaci se predviđaju na 42.125.000,00 kn a obuhvaća rashode poslovanja u iznosu 23.576.000,00 kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine (dugotrajnu imovinu) u iznosu 17.607.000,00 kn. Pored navedenih rashoda planirani su i izdaci za dane zajmove i otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu 942.000,00 kn.

Glavne odrednice rashoda Grada u srednjoročnom razdoblju ostaju projekti izgradnje i ulaganja u lokalnu infrastrukturu, od kojih u ukupnim rashodima iznose 41,8% za 2022., 44,35% za 2023. te 47,64 % za 2024. godinu ukupnih rashoda i izdataka.

 

U Plan i Projekcije proračuna Grada Nina za razdoblje 2022.-2024. godine uvršten je Plan sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja korištenja kumuliranog viška iz prethodne(ih) godine u ukupnom iznosu od 7.255.000,00 kn, i to :

  • 4.255.000,00 kn za 2022. godinu,
  • 2.000.000,00 kn za 2023. godinu,
  • 1.000.000,00 kn za 2024. godinu.

Plan sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja korištenja kumuliranog viška iz prethodne(ih) godine, višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju, planiran u ukupnom iznosu od 7.255.000,00 kn, predviđa za pokriće sljedećih rashoda grada.

 

Proračun Grada Nina za 2022. kao i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu jednoglasno su prihvaćeni, kao i odluka o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu te odluka o sukcesivnom planiranju trošenja proračunskog viška u Proraĉunu Grada Nina iz prethodnog razdoblja.

 

 

U nastavku sjednice Gradskog vijeća jednoglasno je donesena i odluka o privremenoj zabrani radova u 2022. godini koja obuhvaća razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2022.godine, u vremenu od 00:00 do 24:00 sata. Nadalje, svim obrtima čije obavljanje djelatnosti prelazi zakonom određenu razinu buke, bit će dozvoljeno obavljati djelatnost u vremenu od 9,00 do 16,00 sati. Odluka o privremenoj zabrani radova odnosi se za područja naselja Nin, Zaton, Grbe i Poljica Brig.

 

Za odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, te odluku o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, kao i obrazloženje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu te programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu iznio je pročelnik U.O. za komunalne poslove Jozo Mustać što je Gradsko Vijeće jednoglasno  prihvatilo.

 

Na dnevnom redu našla su se i tri Programa javnih potreba i to u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi za 2022, koji su također jednoglasno prihvaćeni.

 

Analizu stanja sustava civilne zaštite Grada Nina u 2021. godini kao i plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Nina za 2022 godinu, iznio je Pročelnik U.O. za komunalne poslove Jozo Mustać, posebno se osvrnuvši na aktivnosti stožera te provođenju mjera za suzbijanje Covida 19 na području Grada te dobre rezultate zaštite građanstva u Gradu, što su vijećnici pozdravili te jednoglasno obje točke prihvatili.

U nastavku sjednice sve točke dnevnog reda jednoglasno su izglasane.

Pod razno vijećnici su vrlo kratko raspravljali o tekućim poslovima i problemima na području Grada, a na kraju posljednje ovogodišnje sjednice Gradskog vijeća, Gradonačelnik Emil Ćurko zahvalio je svim članovima Gradskog vijeća na konstruktivnom radu, ozbiljnosti i odgovornosti te  prepoznavanju sveg onog što donosi napredak u razvoju Grada te poželio svim vijećnicima i djelatnicima Grada i njihovim obiteljima obilje zdravlja, mirne blagdane te još bolju i sretniju 2022. godinu.

Napisala:

Marijana Ramov

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian