Otvoren je natječaj za aglomeraciju Nin-Privlaka-Vrsi

 In Iz medija, Obavijesti

Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracija Nin – Privlaka – Vrsi s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava. Projekt obuhvaća izgradnju 102,1 km kanalizacijske mreže i 34 crpne stanice, mjestimičnu sanaciju vodovodne mreže (ukupno 31,8 km) te izgradnju UPOV-a Grgur (kapaciteta 26.000 ES, II. stupanj) s novim podmorskim ispustom (1,2 km + 3,2 km). Projektom se doprinosi ostvarivanju specifičnog cilja 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda doprinoseći većoj stopi priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i većoj količini otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te prenesenih u Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023. 2. Ukupna raspoloživa sredstva Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi“ iznose 224.974.341,34 HRK. 3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos ako je relevantno) Nije primjenjivo. 4. Predviđeni intenzitet potpore Maksimalna stopa sufinanciranja sredstvima KF-a iznosi 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi“ iznosi 70,80%. Preostali dio sufinanciranja čini nacionalna komponenta sufinanciranja koja se određuje prema modelu određenom Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je donijela Vlada RH (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina; „Narodne novine“, broj 117/2015). 5. Prihvatljivi prijavitelji Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar investicijskog prioriteta 6ii su javni isporučitelj vodnih usluga, a to je u konkretnom slučaju Vodovod Vir d.o.o., Vir. 6. Prihvatljive aktivnosti Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje kako bi se postigao specifični cilj Poziva su: – mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za piće rekonstrukcijom, odnosno sanacijom, mreža opskrbe vode za piće; – mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom/obnovom/nadogradnjom javnih sustava odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje); – izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda; – mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta. 7. Geografska ograničenja (ako je primjenjivo) Projekt se provodi na području Zadarske županije konkretnije na području aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi, a koje obuhvaćaju 11 naselja (Grbe, Nin, Ninski Stanovi, Žerava, Poljica-Brig, Zaton, Privlaka, Sabunike, Vrsi, Mulo i Zukve). 8. Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto (ako je relevantno) podnošenja) Krajnji rok za podnošenje projektnog prijedloga je 9. veljače 2018. godine.

(link na https://efondovi.mrrfeu.hr)

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian