OGLAS za prijam službenika/ce u službu na određeno vrijeme

 In Natječaji, Obavijesti

REFERENT – PROMETNI REDAR

 

Radno mjesto

 NIN, ZADARSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 13.3.2024.


 21.3.2024.


 

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine


 1 godinu


 KLASA: UPI 112-03/24-01/1

URBROJ: 2198-10-05-01-24-4
Nin, 04. ožujka 2024.

Na temelju članaka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i  112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik U.O. za komunalne poslove Grada Nina objavljuje
O G L A S
za prijam službenika/ce u službu na određeno vrijeme

Upravno tijelo u koje se osoba prima: Grad Nin, Upravni odjel za komunalne poslove
Naziv radnog mjesta: Referent – prometni redarbroj izvršitelja: 1
Službenik/ca se prima u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci sa punim radnim vremenom, zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca.
Mjesto rada: Grad Nin
Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti:

 • srednja stručna sprema tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • vozačka dozvola B kategorije
 • položen državni stručni ispit za rad u tijelima državne uprave
 • završen program osposobljavanja i položen ispit o stručnoj osposobljenosti za prometnog redara
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje jednog stranog jezika.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.
Radno iskustvo, u smislu Zakona, je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama. Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, OIB, broj telefona te adresa elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe o stečenoj struci i stupnju obrazovanja)
 • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu (preslika stranica radna knjižice sa osobnim podacima i podacima o stažu, odnosno potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu (preslik dozvole)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit
 • dokaz o završenom programu osposobljavanja ako je podnositelj prijave završio program osposobljavanja i ima položen   stručni ispit za prometnog redara (preslika uvjerenja o stručnoj osposobljenosti)
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
 • dokaz da podnositelj prijave poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
 • vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu.

Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.
Natjecati se može i osoba koja nema završen program osposobljavanja i položen ispit o stručnoj osposobljenosti za prometnog redara, a kojeg će, u slučaju prijma, biti obvezna položiti.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne
novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri
zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike
Hrvatske dostupne putem sljedeće poveznice:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p
df.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92,
27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno
potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9.
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju prava pod uvjetima članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas te joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navodi zbog kojih razloga se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.
Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na adresu:
Grad Nin, Upravni odjel za komunalne posloveVišeslavov trg 1, 23232 Nin, s naznakom „Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme – prometni redar“
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Grada Nina.
Nakon što je oglas za prijam u službu raspisan ne mora se izvršiti izbor između kandidata/kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.
Protiv navedene odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
Obavijest o poništenju oglasa se dostavlja svim kandidatima/kandidatkinjama.
O  rezultatima oglasa kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.


 

Poslodavac

 GRAD NIN


 pisana zamolba: GRAD NIN, VIŠESLAVOV TRG 1, NIN

 

 

LINK OBJAVE: REFERENT – PROMETNI REDAR – Burza rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje (hzz.hr)

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian