Održane radionice u sklopu projekta CASCADE Interreg ITA-HRV

 In Događanja, Obavijesti

Dva dana za redom održane su po dvije radionice organizirane u sklopu projekta “CASCADE” Interreg ITA-HRV u Baroknoj kući.

Radionice:

  1. IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM TESTOVIMA OBNOVE I „SOFT“ AKCIJAMA ZA POTPORU UGROŽENIM VRSTAMA
  2. IMPLEMENTIRANI INTEGRIRANI SUSTAVI UPRAVLJANJA OBALNIM PODRUČJEM

 

Projekt “ Integrirani sustav nadzora obalne i morske vode za zaštitu i upravljanje ekosustavima – CASCADE” u sklopu Interreg programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska radi na usklađivanju i koordiniranju mjera koje imaju za cilj poboljšati znanje, procijeniti kvalitetu kao i ranjivost morskih obalnih ekosustava Italije i Hrvatske, a s konačnim ciljem obnove staništa nekih ugroženih vrsta te pružanja podrške integriranom upravljanju.

Temeljem ranijih istraživanja na području Ninske lagune te užeg ciljanog područja oko ušća Miljašić jaruge, provedene su određene mjere s ciljem stvaranja preduvjeta za restauraciju ugroženih vrsta i potporu prilagodbe na različite prirodne i antropogene učinke na ovom području. Ninska laguna, uključujući i područje ono Miljašić jaruge odlikuje se brojnim pješčanim plažama u obalnoj zoni, ali i u mediolitoralnoj i infralitoralnoj zoni. Cijelo područje je pod utjecajem erozijskih procesa, pokrenutim djelovanjem jakih vjetrova u zimskim mjesecima te dotokom vode s kopna. Ciljano područje u ovom projektu, zajedno s ostalim područjima odabranim za provođenje monitoringa u sklopu projekta CASCADE je ušće riječice Miljašić jaruge.

U sklopu ovog projektnog zadatka izvršene su određene radnje i ispitivanja mogućnosti prilagodbe  o sada utvrđenih morskih organizama na ovoj lokaciji, s naglaskom na one rijetke i ugrožene vrste. Tu se posebice ističu morski puževi, s pojedinim rijetkim svojtama koje su vrlo rijetko prisutne na drugim lokacijama na Jadranu. Također, posebna pozornost posvećena je mogućnostima restauracije plemenite periske Pinna nobilis, s nekoliko živih primjeraka na širem području Ninske lagune, što predstavlja iznimnu rijetkost na Jadranu i cijelom Mediteranu općenito, s obzirom na pojavu masovne smrtnosti ove vrste od 2017. godine na Mediteranu i 2019. godine na istočnoj obali Jadrana.

Cijelo područje Ninske lagune odlikuje se visokim indeksom bioraznolikosti. Mikro lokalitet Miljašić jaruge, unatoč tome što je nastao antropogenim utjecajem, odnosno izgradnjom s nasipavanjem krupnim kamenjem, odlikuje se iznimnim bogatstvom vrsta mekušaca. Posebice se ističu rijetke vrste morskih puževa. Istraživanja podmorja ukazala su i na nekada brojnu prisutnost ugrožene vrste školjkaša plemenite periske Pinna nobilis, čija je populacija danas značajno smanjenja zbog pojave masovne smrtnosti. Ipak, od svih preživjelih jedinki na podrućju zadarske županije i šire, najveći broj jedinki je pronađen tijekom 2022. godine unutar Ninske lagune i u blizini same Miljašić jaruge. Prilikom planiranih aktivnosti izgradnje budućih zahvata na ušću Miljašić jaruge predlažu se gore opisani tehnički zahvati koji bi trebali uvažavati biološke karakteristike trenutno prisutnih vrsta, da se ne naruši bioraznolikost ovog područja.

Integrirano upravljanje obalnim i morskim resursima sveobuhvatan je pristup upravljanju obalnim područjem koji obuhvaća socijalna, gospodarska i ekološka pitanja. Cilj implementacije integriranih sustava upravljanja obalnim i morskim resursima je postizanje održivog razvoja u obalnim područjima uravnoteživanjem interesa i potreba različitih dionika, uključujući lokalne zajednice, vladine agencije, nevladine organizacije i poduzeća.

Integrirano upravljanje obalnim područjem se uspješno provodi u mnogim obalnim područjima diljem svijeta, što je dovelo do boljeg upravljanja i očuvanja obalnih resursa, veće uključenosti i osnaživanja lokalnih zajednica te povećanja gospodarskih mogućnosti obalnih prostora. Uspjeh integriranog upravljanja obalnim područjem ovisi o nizu čimbenika, uključujući učinkovite upravljačke strukture, jasne uloge i odgovornosti, odgovarajuće resurse te stalnu suradnju i komunikaciju među dionicima.

Grad Nin područje je bogato obalnim i morskim resursima, s toga su njihovo upravljanje i valorizacija od iznimne važnosti. Očuvanje obalnih staništa ima ključnu ulogu u održavanju biološke raznolikosti, sprječavanju erozije i ublažavanju posljedica klimatskih promjena. Održivi turizam treba se poticati kako bi se promovirao selektivni oblik turizma, educirali turisti o važnosti očuvanja obalnih i morskih područja te regulirale turističke aktivnosti koje mogu negativno utjecati na okoliš. Također, važno je provesti mjere za kontrolu onečišćenja i održavati visoku kakvoću mora i vode kroz sustave pročišćavanja otpadnih voda i regulaciju industrijskih aktivnosti.

Budući da se očekuje utjecaj klimatskih promjena na obalne i morske resurse, ključno je razviti strategije prilagodbe kako bi se smanjili negativni učinci. Uključivanje lokalnih dionika i zajednice u proces upravljanja obalnim i morskim resursima osigurava da odluke odražavaju lokalne potrebe i prioritete te jača podršku za očuvanje ovih područja.

Kroz participativni i suradnički proces, ciljevi upravljanja obalnim i morskim resursima u Gradu Ninu trebaju se razvijati na temelju sveobuhvatnog razumijevanja lokalne ekološke, društvene i gospodarske dinamike. Samo integriranim pristupom i suradnjom svih relevantnih dionika možemo postići održivo upravljanje i dugoročnu zaštitu obalnih i morskih resursa u Gradu Ninu.

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian