Održana 30. sjednica GV Grada Nina uz raspravu o 22 točke dnevnog reda

 In Iz medija, Najnovije, Obavijesti

Dana 14. prosinca 2020. godine s početkom u 16,30 sati sukladno svim epidemiološkim mjerama u Domu kulture u Ninu, održana je 30. sjednica Vijeća Grada Nina.

Svim vijećnicima u sklopu materijala za sjednicu vijeća dostavljena je i napomena kako se u cilju poštivanja epidemioloških mjera, što kraćeg boravka u zatvorenom prostoru te s tim u svezi i skraćivanja rasprava, a s ciljem zaštite od širenja virusa, mole se vijećnici da po zaprimanju materijala za sjednicu, sva pitanja po pojedinim točkama, upute na e-mailove gradske službe, s kojeg će i dobiti odgovor na postavljana pitanja prije samog održavanja sjednice, a što su svi gradski vijećnici i ispoštivali.

Na posljednjoj sjednici u 2020.godini kojom je predsjedavao gospodin Marko Burela, predsjednik Gradskog vijeća, nazočilo je 11 vijećnika, na kojoj se po utvrđivanju kvoruma prihvatio dnevni red s prijedlozima sljedećih odluka:

Dnevni red:

 1. Donošenje odluke o prihvaćanju zapisnika sa 29. sjednice
 2. Donošenje odluke  o rebalansu proračuna za 2020. godinu 
 3. Donošenje odluke o 2. izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 4. Donošenje odluke o 2. izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 5. Donošenje odluke o prihvaćanju proračuna za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu
 6. Donošenje odluke o izvršavanju proračuna za 2021. Godinu
 7. Donošenje odluke o sukcesivnom planiranju trošenja proračunskog viška u Proraĉunu Grada Nina iz prethodnog razdoblja
 8. Donošenje odluke o prihvaćanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 9. Donošenje odluke o prihvaćanju programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 10. Donošenje odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
 11. Donošenje odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u športu za 2021. godinu
 12. Donošenje odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. Godinu
 13. Donošenje odluke o prihvaćanju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021.
 14. Donošenje odluke  o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Nina u 2020. godini 
 15. Donošenje odluke  o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Nina za 2021. Godinu
 16. Donošenje odluke  o neprihvaćanju ponuda za kupnju nekretnina 
 17. Donošenje odluke  o prihvaćanju procjene vrijednosti nekretnina izrađene u svrhu zamjene nekretnina ( Dobrinka Peroš č.z. 6015 – Grad Nin 6233/17 )
 18. Donošenje odluke o porezima
 19. Donošenje odluke o zabrani radova
 20. Donošenje odluke o povjerenstvu za utvrđivanje okolnosti koje opravdavaju izuzetak od privremene zabrane izvođenja građevinskih radova na području Grada Nina za 2021.
 21. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća
 22. Razno 

Nakon jednoglasnog prihvaćanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika s 29. sjednice, Gradsko vijeće Grada Nina jednoglasno je prihvatilo Rebalans Proračuna za 2020. godinu. Izvješće o završnim izmjenama i dopunama Proračuna iznijela je Pročelnica U.O. za Financije i računovodstvo gđa Radmanka Subotić koja je istaknula kako se planirani ukupni prihodi i primici, odnosno, rashodi i izdaci za 2020. godinu umanjuju se s 38.309.400,00 na 35.800.00,00 kuna što je iznos od 2.509.400,00 ili 6,55% za 6.440.000,00 kn (11,09%). Planirani iznos, s predloženim izmjenama i dopunama proračuna, smanjuje se sa 58.050.000,00 kn na 51.610.000,00 kn. 

Razlike u planovima su se dogodile i na računu Prihoda i rashoda, odnosno prihodima poslovanja koji su se umanjili za 7,6%, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uvećani su za 4,6%, Rashodi poslovanja umanjeni su za 20%, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine umanjeni za 0,2%

 Za 3. i 4. točku dnevnog reda  Donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, te Donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, obrazloženje je dao Pročelnik U.O. za komunalne poslove Jozo Mustać što je Gradsko Vijeće jednoglasno  prihvatilo.

Očekivano najveće zanimanje vijećnika odnosilo se na prihvaćanje Proračuna Grada za 2021. te projekcije za 2022. i 2023. godinu koji je izrađen sukladno uputama i smjernicama Ministarstva financija koje sadržavaju:

1. metodologija izrade proračuna

2. metodologija izrade prijedloga financijskog plana  proračunskog korisnika

3. odrednice prihoda i rashoda (Makroekonomske projekcije, Odrednice prihoda i rashoda državnog proračuna, Odrednice prihoda Plana i Projekcija proračuna Grada Nina za razdoblje 2021. – 2023. Godine, Odrednice rashoda Plana i Projekcija proračuna Grada Nina za razdoblje 2021.– 2023. godine , Opći i posebni dio proračuna Grada Nina za 2020. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu te Plan razvojnih programa Grada Nina s ciljevima i prioritetima razvoja za trogodišnje  razdoblje od 2021. do 2023. godine)

Dostavljen je  Opći i Posebni dio plana te Plan s ciljevima i prioritetima razvoja za razdoblje od 2021.-2023. godine koji je predstavljen kroz 5 prioritetnih područja: Program izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, kulturni i društveno-socijalni program, program gospodarstva i poljoprivrede, rad Gradske uprave, te program izgradnje i održavanja građevinskih objekata.

Prijedlogom Proračuna Grada Nina za 2021. godinu ukupni prihodi i primici procjenjuju na 32.540.000,00 kn od čega prihodi poslovanja iznose 28.522.000,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.405.000,00 kn, primitci od financijske imovine i zaduživanja iznose 3.000,00 kn. Ukupni prihodi i primici predviđaju višak prihoda grada kao i proračunskog korisnika u iznosu 2.610.000,00 kn.          

Prijedlogom Proračuna Grada Nina za 2020. godinu ukupni rashodi i izdaci se predviđaju na 32.540.000,00 kn a obuhvaća rashode poslovanja u iznosu 18.971.500,00 kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine (dugotrajnu imovinu) u iznosu 12.626.500,00 kn. Pored navedenih rashoda planirani su i izdaci za dane zajmove i otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu 942.000,00 kn. 

U Plan i Projekcije proračuna Grada Nina za razdoblje 2021.-2023. godine uvršten je Plan sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja korištenja kumuliranog viška iz prethodne(ih) godine u ukupnom iznosu od 6.600.000,00 kn, i to :

 • 2.600.000,00 kn za 2021. godinu,
 • 2.500.000,00 kn za 2022. godinu,
 • 1.500.000,00 kn za 2023. godinu.

Plan sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja korištenja kumuliranog viška iz prethodne(ih) godine, višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju, planiran u ukupnom iznosu od 6.600.000,00 kn, predviđa za pokriće sljedećih rashoda grada.

Proračun Grada Nina za 2021. kao i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu jednoglasno su prihvaćeni, kao i odluka o izvršavanju Proračuna za 2020. Godinu, te odluka o sukcesivnom planiranju trošenja proračunskog viška u Proračunu Grada Nina iz prethodnog razdoblja.

U nastavku sjednice Gradskog vijeća jednoglasno su donesene i odluke o prihvaćanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu te odluke o prihvaćanju programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Na dnevnom redu našla su se i tri Programa javnih potreba i to u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi za 2021, koji su također jednoglasno prihvaćeni. 

Analizu stanja sustava civilne zaštite Grada Nina u 2020. godini kao i plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Nina za 2021 godinu, iznio je Pročelnik U.O. za komunalne poslove Jozo Mustać, posebno se osvrnuvši na aktivnosti stožera te provođenju mjera za suzbijanje Covida 19 na području Grada te dobre rezultate zaštite građanstva u Gradu, što su vijećnici pozdravili te jednoglasno obje točke prihvatili.

Na sjednici Vijeća raspravljalo se i o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnine 809 k.o. Poljica Brig. Naime, na prethodno traženje i zainteresiranost stranke za kupnju navedene nekretnine Grad je angažirao sudskog vještaka za procjenu vrijednosti nekretnine, te na temelju procjene, raspisao natječaj. Zainteresirana stranka ponudila je dvostruko nižu cijenu od procijenjene i natječajem početne cijene, stoga se donijela jednoglasna odluka kojom se ponuda za kupnju nekretnine ne prihvaća te zbog troškova grada uplaćena jamčevina za ozbiljnost ponude neće biti vraćena.

U nastavku sjednice sve točke dnevnog reda jednoglasno su izglasane.

U posljednjoj točci dnevnog reda razmotrio se zahtjev Lovačkog društva Jarebica 1923 iz Nina za uvrštenjem u Proračun Grada za 2021. u iznosu od 69 .000,00 kuna. Od traženog  iznosa Grad Nin je Lovačko društvo već oslobodio plaćanja iznosa od 14.000,00 kuna, te je stav vijećnika da se LD Jarebica 1923, odobri 10.000,00 kuna za troškove nabavke goriva za traktore. Većinom glasova ovaj prijedlog je donesen, no budući je sam zahtjev poslan iznimno kasno, kada je Plan Proračuna za narednu godinu već završen i izglasan, navedeni prijedlog o uvrštenju u proračun s 10.000,00 kuna bit će realiziran s prvim Rebalansom Proračuna za 2021.

Pod razno vijećnici su vrlo kratko raspravljali o tekućim pa se tako na sjednici našao i prijedlog nekolicine građana koji preko društvenih mreža traže da se s ninske Bardeline – južnih srednjovjekovnih vrata povijesne jezgre, ukloni božićna dekoracija s natpisom Sretni blagdani, te kupi i postavi nova koja će glasiti Sretan Božić i Nova Godina. Većinom vijećničkih glasova navedeni zahtjev, odnosno inicijativa nije izglasana.

Na kraju posljednje ovogodišnje sjednice Gradskog vijeća, Gradonačelnik Emil Ćurko zahvalio je svim članovima Gradskog vijeća na konstruktivnom radu, ozbiljnosti i odgovornosti te  prepoznavanju sveg onog što donosi napredak u razvoju Grada te im poželio prije svega obilje zdravlja, mirne blagdane te još bolju i sretniju 2021. godinu naglasivši kako ih moli da u danima koji dolaze ostaju u svojim domovima isključivo sa svojim obiteljima, bez posjeta i druženja a čestitke rodbini i prijateljima ove godine umjesto uobičajnih posjeta zažele na danas uobičajne načine bez socijalnog kontakta.

IZVOR: ezadar.net.hr

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian