Odluka o ustroju Kataloga informacija Grada Nina

 In Katalog informacija

 

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 173/03.) i članka 40. Statuta Grada Nina ( Službeni Glasnik Grada Nina broj 1/97), Gradsko poglavarstvo Grada Nina na sjednici održanoj 26. veljače 2008. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o ustroju Kataloga informacija
Grada Nina

 

članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Nin, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona.

 

članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija – Katalog informacija Grada Nina koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

 

članak 3.

Ovlašteniku prava na informaciju omogućit će se pristup informaciji na jedan od načina navedenih u članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koji odredi Službenik za informiranje.

 

članak 4.

Ostvarivanje prava na pristup informacijama, neposrednim pružanjem informacije ovlašteniku, uvidom u dokumente i pravljenjem preslika, omogućit će se u vrijeme koje odredi Službenik za informiranje, a u okviru uredovnog vremena Gradske uprave.

 

članak 6.

Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtjeva pristup informaciji dužan je platiti pristojbu sukladno Zakonu o upravnim pristojbama. Ovlaštenik prava na informaciju kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 0,50 kn po stranici.

 

članak 7.

Grad Nin voditi će poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama u skladu s propisima kojima se uređuje ustroj, sadržaj i vođenje službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama.

 

članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Nina”.

 
KLASA: 008-01/08-01/1
UR.BROJ: 2198/11-02-08-1
Nin, 29. veljače 2008. godine
GRADSKO VIJEćE GRADA NINA
Gradonačelnik

Emil ćurko

 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA – PDF DOKUMENT

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2013 GODINU

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian