Odluka o upisu djece u Dječji vrtić „Morska vila“ Nin za pedagošku 2014./2015.g.

 In Dječji vrtić

DJEčJI VRTIć „MORSKA VILA“ NIN Upravno vijeće
KLASA:601-02/14-03/01
URBROJ: 2198/11-08/03-14-33
Nin, 09. lipnja 2014.

Na temelju članka 20. i 35. stavka 1 podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 17. Pravilnika o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Morska vila“, članka 18. Statuta Dječjeg vrtića „Morska vila“ Nin i  prijedloga Komisije za upis djece sa sjednice održane 05. 06.2014. g., Upravno vijeće na svojoj  2. sjednici održanoj dana 05. lipnja 2014. godine donijelo je

O D L U K U o upisu djece u Dječji vrtić „Morska vila“ Nin za pedagošku 2014./2015.g.

I.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Morska vila“ Nin na svojoj 2. sjednici održanoj dana 05. lipnja 2014. godine razmatralo je prijedlog Komisije o upisu djece u Dječji vrtić „Morska vila“ Nin, temeljem raspisanog natječaja za upis djece u razdoblju od 05. svibnja do 26. svibnja 2014. godine.
U otvorenom upisnom roku je zaprimljeno ukupno 21 zahtjev roditelja – staratelja za upis djece  radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja. Komisija za upis utvrdila je da je broj slobodnih mjesta u Vrtiću veći od broja prijavljene djece i zato su sva djeca primljena.
Obzirom da su sva djeca koja su prijavljena i upisana, nisu se primjenjivali kriteriji za ostvarivanje prednosti (bodovanje).
Na temelju članka 25. Pravilnika o upisu djece i o mjerilima upisa, roditelji  i djeca koja nemaju mjesto boravišta na području Grada Nina, djeca mogu biti upisana u Vrtić, ako ima slobodnih mjesta, ali uz plaćanje ekonomske cijene vrtića.

Upravno vijeće DJEčJEG VRTIćA „MORSKA VILA“ NIN prihvaća prijedlog
Komisije za upis kojim se u Dječji vrtić „Morska vila „ Nin upisuju sljedeća djeca:

1.  POPIS UPISANE DJECE
a)
UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA : STARIJA SKUPINA, 6- satni program
godište 2008. i 2009.
1. Marcela Burela
2. Mela Breščić
3. Marko Lisica   (uz plaćanje ekonomske cijene)
4. Josipa Predovan
5. Ivano Proroković
6. Ema Sipina
7. Marta Stulić
8. Ivan Surić
9. Petra Štulić
10. Korina Špar
11. Leona Titulić

b)
Godište 2009., 2010. i 2011.g.  MLAđA – MJEŠOVITA SKUPINA   6-satni program
1.  Klara Gashi       ( uz plaćanje ekonomske cijene)
2.  Marija Glavan
3.  Nejla Breščić
4.  Ivan Kobaš
5.  Paula Milin
6.  Lukrecija Puškar
7.  Martina Pavlović
8.  Zara Stulić
9.  Marcela Šalov
10.  Božidar Tartaro

Poljica Brig MJEŠOVITA SKUPINA   3 –  satni program
Broj slobodnih mjesta: 5

1.Gabrijel Knežević
2. Frano Utković
3. Jakov Vidaić
4. Ante Kojić

II.

Roditelji – staratelji djece koja su ovom Odlukom upisana u dječji vrtić za pedagošku 2014./2015. godinu., dužni su u razdoblju od 20. lipnja do 30. lipnja 2014. te najkasnije do početka pedagoške godine javiti se u vrtić i potpisati Ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Vrtićem, jer će se u protivnom smatrati da su nakon proteka roka od 15.09.2014.g., odustali od upisa djeteta u program vrtića.

POUKA O PRAVNOM  LIJEKU:
Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom imaju pravo žalbe u roku od 15 dana računajući od dana oglašavanja rezultata upisa.
Žalba se podnosi Upravnom vijeću.

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian