Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 In Katalog informacija

Na temelju članka 36.st.2.. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne Novine” broj 141/06) i čl. 46. Statuta grada Nina („Službeni glasnik grada Nina br. 2/13, 5/13), Gradonačelnik Grada Nina dana 21. kolovoza 2013. godine donosi:

 

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 

članak 1

Ovom Odlukom imenuje se Željko Radošević oosobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Ninu.
Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti

Telefon: 098/9811172
Fax 023/265-419
E-mail: pravni-odjel@grad-nin.hr

 

članak 2

Sukladno odredbama članka 36.st.2.. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Željko Radošević obvezan je:

1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima
2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz čl. 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju , postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima

 

članak 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 407-01/13-01/02
Urbroj: 2198/11-02/01-13-1
Nin, 21. kolovoza 2013.

 

GRAD NIN
GRADONAčELNIK:

Emil ćurko

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian