NATJEČAJ za zakup javne površine

 In Natječaji, Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

GRAD NIN

 

Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Nina KLASA: 944-15/16-01/12, URBROJ: 2198/11-02/1-17-3 od 19. siječnja 2017. godine, raspisuje se

 

NATJEČAJ

za zakup javne površine

 

 1. Daje se u zakup javna površina za postavu bankomata u Zatonu na slijedećoj lokaciji:

 

 

R.B.NAMJENABR. MJESTAOZNAKAPOČETNI IZNOS ZAKUPNINETRAJANJE ZAKUPA
A)ZATON- KOD TZ ZATON (k.č.5235 k.o Nin-Zaton)
Samostojeći bankomat11900,00 kn /mjesečno

/prodajno mjesto

3 god.

 

Obavijesti o mikrolokaciji  mogu se dobiti u gradskoj upravi Grada Nina.

 

 1. Ako sudionik Natječaja nije podmirio dugove prema Gradu Ninu sa bilo kojeg naslova, ponuda se neće uzeti u razmatranje.
 2. Ponuda mora sadržavati:
 • ime i prezime/naziv, OIB, te adresu ponuditelja
 • redni broj i naziv lokacije za koju se natječe
 • iznos zakupnine koju ponuditelj nudi
 • dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini
 • broj žiro računa radi povrata jamčevine
 1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:
 • ponuda koja sadrži najvišu cijenu
 • u slučaju dvije ili više ponuda jednake vrijednosti, prednost ima:
  • ponuda  ponuđača koji je registriran na području Grada Nina
  • te nakon toga  ponuda koja je ranije zaprimljena.
 1. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.500,00 kuna na IBAN broj Grada Nina HR1424020061828200001,   model HR68, poziv na broj  5738 – OIB.

Potvrdu o uplaćenoj jamčevini natjecatelji su dužni priložiti u ponudi.

Ukoliko se potvrda o uplaćenoj jamčevini ne dostavi uz ponudu, ista se neće razmatrati. Natjecateljima koji uspiju u natječaju, jamčevina se uračunava u ukupni iznos, a onima koji ne uspiju             u natječaju jamčevina će se vratiti.

 1. Zabranjeno je davanje lokacija u podzakup.
 2. Rok dostave ponuda na natječaj je  do 30siječnja 2017. godine do 12.00 sati,
 3. Ponuda se dostavlja na slijedeću adresu:

                        Grad Nin, Višeslavov trg 1, 23232 Nin,

s naznakom “Natječaj za javnu površinu u Zatonu – ne otvaraj”

 

9. Nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Prijave moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Nina do 30.  siječnja 2017. do 12 sati bez obzira na način dostave.

 1. Otvaranje ponuda će biti 30. siječnja 2017. godine u 12.00 sati u prostorijama gradske uprave.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  GRAD NIN

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian