Natječaj za radno mjesto – Referent za naplatu prihoda

 In Natječaji, Obavijesti

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i Plana prijma u službu u Gradsku upravu Grada Nina za 2023. godinu, KLASA: 112-07/23-01/1 URBROJ: 2198-10-02-01-23-1 od 02. siječnja 2023. god., pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove Grada Nina raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu referenta za naplatu prihoda (III. kategorija) u Upravni odjel za komunalne poslove – 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Riječi i pojmovi u ovom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

Kandidati moraju ispunjati uvjete za prijam u službu, kako slijedi:

Opći uvjeti:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:

 1. srednja stručna sprema ekonomskog, pravnog ili drugog smjera
 2. jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. položen državni stručni ispit.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: ZSN).

Sukladno članku 13. stavak 2. Zakona ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike
Hrvatske dostupne putem sljedeće poveznice:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92,
27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na javni
natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno
potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati pripadnici nacionalnih manjina pod uvjetima članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca sukladno članku 26. stavku 1. i 2. ZSN-a.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Grada Nina.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti pisano obaviješteni.

Na web-stranici Grada Nina i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave – kandidata (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/ telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. kratak životopis
 2. preslik osobne iskaznice
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
 4. dokaz o odgovarajućem stručnom znanju/stupnju obrazovanja (isključivo preslik diplome)
 5. dokaze o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 6. preslik uvjerenja ili svjedodžbe kao dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit
 7. preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave – kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci od dana objave natječaja)
 8. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.

Kandidat, koji bude odabran, a prije donošenja rješenja o rasporedu, obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim dokazuju uvjet zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje je primljen. U protivnom, smatrat će se da kandidat nije udovoljio uvjetima natječaja, odnosno da je odustao od službe.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Nin, Upravni odjel za komunalne poslove, Višeslavov trg 1, 23232 Nin, s naznakom: »Za natječaj za prijam u službu – referent za naplatu prihoda – ne otvaraj«.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu na natječaj ili ne ispunjava formalne uvjete propisane natječajem, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Natječaj bit će objavljen u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj.

LINK na objavu natječaja:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8359934.html

 

REFERENT ZA NAPLATU  PRIHODA OPIS POSLOVA

–           utvrđuje činjenično stanje obveznika komunalne naknade

–           sudjeluje u poslovima utvrđivanja komunalne naknade i ostalih pristojbi

–           priprema rješenja za komunalnu naknadu

–           provodi upravne postupke u svom djelokrugu

–           vodi evidenciju o naplati, organizira direktnu naplatu putem inkasatora i u takvoj naplati po potrebi sudjeluje

–           upozorava obveznike proračuna o neizvršenju obveza

–           daje podatke o naplati

–           usklađuje baze podataka i dostavlja rješenja o komunalnim obvezama

–           usklađuje podatke s financijskom službom

–           utvrđuje činjenično stanje obveznika komunalne naknade, redovno

–           radi i druge poslove po nalogu pročelnika.

 

PODACI O PLAĆI

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta 1,57 i osnovice za izračun plaće u visini od 755,97 € bruto. Plaća se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu staža.

NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Za kandidate koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te zadovoljavaju uvjete natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto -Referent za naplatu prihoda u Upravnom odjelu za komunalne poslove grada Nina, provesti će se pisano testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju te intervju.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

PODRUČJA TESTIRANJA: Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave

PRAVNI IZVORI:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09 i 110/21)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20 i 151/22)
 • Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. NN 115/16, 101/17 i 114/22)
 • Opći porezni zakon („Narodne novine“ br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22)
 • Ovršni zakon („Narodne novine“ br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20 i 114/22).
Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian