NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA GRAD NIN

 In Natječaji, Obavijesti

NATJEČAJ

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), čl. 32. Statuta Grada Nina („Službeni glasnik Grada Nina“ 3/18) i Gradsko vijeće Grada Nina raspisuje

 

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina

 

 1. Predmet natječaja je prodaja slijedeće nekretnine:

Dio k.č. 2175/1 k.o. Nin-Zaton u površini od 2.379 m2 , 2379/4482 dijela, početna cijena iznosi 809.440,02 kn

 1. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koje su uplatile jamčevinu.
 2. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja snosi kupac
 3. Nekretnina se prodaju u viđenom stanju po načelu „viđeno-kupljeno“ te prodavatelj ne odgovara za bilo kakve nedostatke nekretnine koja je predmet prodaje.
 4. Jamčevina u iznosu od 5% od početne cijene se uplaćuje na žiro račun Grada Nina IBAN HR1424020061828200001 pozivom na broj HR68 7757–OIB ponuditelja.
 5. Potvrda o uplaćenoj jamčevini dostavlja se u ponudi.
 6. Jamčevina će se vratiti onom ponuditelju koji ne uspije u natječ
 7. Ponuditelju koji uspije u natječaju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu.
 8. Ponuditelj koji nakon otvaranja ponude odustane od dostavljene ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 9. Rok za dostavu ponude iznosi 8 dana od dana objave natječaja.
 10. Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Nin, Višeslavov trg 1, 23232 Nin

natječaj za prodaju nekretninane otvaraj

 1. Nepravovremene ponude neće se otvarati, a nepotpune ponude neće se razmatrati.
 2. Ponuda treba sadržavati:
 • Ime i prezime/naziv, točnu adresu ponuditelja, OIB ponuditelja, oznaku nekretnine za koju se natječe i ponuđenu cijenu.
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja.
 1. Ponude ponuditelja koji imaju dugovanja prema Gradu Ninu neće se prihvatiti.
 2. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
 3. Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana izvršenog izbora.
 4. Skica lica mjesta nekretnine koja je predmet ovog natječaja nalazi se na internetskim stranicama Grada Nina grad-nin.hr .
 5. Grad Nin preuzima obvezu uskladiti Urbanistički plan s Prostornim planom.
 6. Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez obzira na ponudbene uvjete.
 7. Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom od 7 – 15 sati u Upravnom odjelu za komunalne poslove Grada Nina, Višeslavov trg 1, osobno ili na telefon 023/265-541. Ili na e-mail komunalni-odjel@grad-nin.hr, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian