N

a temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Grada Nina:

 1. Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/0160/01129/05109/0736/09150/11 i 144/12)
 3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (NN 86/2006125/200616/200746/2010145/201037/201344/2013 i 45/2013)
 4. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12)
 5. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 48/13)
 6. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 48/13)
 7. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
 8. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 86/08 i 61/11)
 9. Zakon  o radu (NN 149/09, 16/11, 82/12 i 73/13)
 10. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 11. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/9668/98137/9922/0073/00, 129/00, 114/0179/06141/06146/0838/09153/09 i 143/12)
 12. Zakon o izvlaštenju (NN 9/94112/00114/0179/0645/1134/12)
 13. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN, 92/9939/99, 42/99, 43/00131/0027/01, 34/01, 65/01118/0180/02 i 81/02)
 14. Zakon obveznim odnosima ( NN 35/05 i 41/08)
 15. Zakon o trgovačkim društvima (111/9334/99118/03107/07146/08137/09111/1268/13)
 16. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 17. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13)
 18. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08),
 19. Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12)
 20. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10)
  • a. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10)
  • b. Uredba o kriterijima,mjerilima i postupku za odgodu plaćanja,obročnu otplatu duga te prodaju,otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13)
 21. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/0073/00,127/00, 59/01107/01117/01150/02147/03132/0626/0773/08 i  25/12)
 22. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN 141/06)
  • a. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN 96/13)
 23. Opći porezni zakon (NN 147/0818/1178/12136/12 i 73/13)
 24. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/13)
 25. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i  107/07)
 26. Zakon o savjetima mladih (NN 23/07)
 27. Zakon o najmu stanova  (NN 91/96 i 101/98)
 28. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/0182/04, 76/07, 38/0986/12 i 7/13)
 29. Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (NN br. 125/11),
 30. Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)
 31. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07 i 124/10)
 32. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 152/08, 43/0988/10 i 50/12),
 33. Zakon o vatrogastvu (NN 106/99117/01, 36/02, 96/03174/0438/09 i 80/10),
 34. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/0992/10105/1090/115/12 i 16/12),
 35. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97107/07 i 94/13),
 36. Zakon o športu (NN 71/06124/10124/11 i 86/12),
 37. Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/9311/94 i 38/09)
 38. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13),
 39. Zakon o hrvatskom crvenom križu (NN 71/10),
 40. Zakon o knjižnicama (NN 105/975/98104/00 i 69/09),
 41. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11. i 144/12)
  • a. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06135/1014/11 i 55/12)
  • b. podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/12)
 42. Zakon o koncesijama (NN 143/2012)
 43. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11. i 83/13)
 44. Zakon o vodama  (NN 153/09., 63/11., 130/11. i 81/13)
 45. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09. i 56/13)
 46. Prekršajni zakon (NN  107/07.)
 47. Zakon o cestama (NN  84/11., 22/13. i 54/13)
  • a. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05., 64/05., 155/05. i 14/11)
  • b. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN  87/02.)
 48. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN  82/13.)
 49. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08., 48/10., 74/11. i 80/13)
 50. Zakon o otpadu (NN 178/04., 111/06., 60/08., 87/09  i _/13)
 51. Zakon o zaštiti okoliša  (NN  80/13.)
 52. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN  69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12. i 136/12)
 53. Zakon o trgovini (NN  87/08., 116/08., 76/09., 114/11. i 68/13)
 54. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09)
  • a. Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04 i 63/09)
 55. Zakon o grobljima (NN 19/98. i 50/12)
 56. Zakon o zaštiti od požara (NN  92/10)
 57. Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10)
 58. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09. i 55/13)
 59. Zakon o prostornom uređenju i gradnji  (NN 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12)
 60. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12.)
  • a. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12.)
 61. Zakon o energiji (NN 120/12.)
 62. Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07125/0779/0989/0978/12. i 56/13.)
 63. Zakon o naseljima (NN 54/88.)
 64. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/9839/0445/04)
 65. Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ministarstvo izdaje lokacijsku i /ili građevinsku dozvolu (NN 116/0756/11)
 66. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/0957/10126/1048/11)
 67. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/0561/07)
 68. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86)
 69. Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN 2/91)
 70. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09128/10)
 71. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/0849/11)
 72. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 118/09)
 73. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97)
 74. Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08)
 75. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/9455/94142/03)
 76. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/1261/12)
 77. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
 78. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
 79. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/9432/97)
 80. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/9556/10)
 81. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/0867/09)
 82. Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08)
 83. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11, 61/11)
 84. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta (NN 53/10)
 85. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11)
 86. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10)
 87. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)
 88. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)
 89. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 119/0739/11)
 90. Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja ITD (NN 94/0779/08)
 91. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)
 92. Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati (NN 50/95)
 93. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
 94. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13148/13)
 95. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost ( NN 79/1385/13160/13)
 96. Zakon o građevinskoj inspekciji ( NN 153/13)

Start typing and press Enter to search

hrCroatian