Konsolidirani financijski izvještaji Grada Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

 In Financijska izvješća, Obavijesti

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu te Okružnici o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine (Klasa: 400-02/23-01/27, Urbroj: 513-05-03-24-4), dalje u tekstu: Okružnica, objavljene od strane Ministarstva financija 10. siječnja 2024. godine predaju se obrasci Bilanca (Obrazac: BIL),  Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS), Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac: RAS-funkcijski), Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac: P-VRIO), Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE) i Bilješke.

 

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian