Javni poziv za nerazvrstane ceste

 In Obavijesti

Grad Nin kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju odredbi čl. 123.- 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13., 54/13, 148/13 i 92/14.), Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave; Klasa: 932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2013. Godine i Odluke gradonačelnika Klasa: 940-01/15-01/8 Urbroj: 2198/11-02/01-15-1 od 30.11. 2015., Grad Nin objavljuje

JAVNI POZIV

Grad Nin, kao upravitelj nerazvrstanim cestama na svom području i to:

• ulica Put Kaštela dio čest.zem. 4476 (20m2), dio čest.zem. 4481 (38 m2), čest.zem. 4482/3 (158m2) i čest.zem. 4485 (58m2), k.o. Nin-Zaton;

• ulica Jablanov Put; dio čest.zem. 1510 (2336m2), dio čest.zem. 1525 (1m2), dio čest.zem. 1526 (2m2), dio čest.zem. 1527 (8m2),dio čest zem. 1533 (38m2), dio čest.zem. 1534/2 (10m2), dio čest.zem. 1536 (10m2), k.o. Nin-Zaton;

• ulica Venere Anzotike; dio čest.zem. 618 (33m2), dio čest.zem. 619 (16m2), dio čest.zem 620 (42m2), 625 (961m2), 596/2 (352m2), dio čest.zem. 490 (1474m2), k.o. Nin-Zaton;

obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja.
Predstavnici Grada Nina započeti će s obilježavanjem granica zemljišta i terenskom izmjerom dana 07.012.2015. godine na kojem je izgrađena cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Darka Oreča predstavnika tvrtke NAVIGATOR d.o.o. Zadar, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane, obilježene i evidentirane kroz geodetski elaborat.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči s zemljištem na kojem je izvedena spomenuta nerazvrstana cesta mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja od predstavnika tvrtke NAVIGATOR d.o.o. na izlaganju koje će se održati 21. prosinca 2015. godine od 09:00-14:00 sati u prostorijama Grada Nina- U.O. za komunalne poslove, Višeslavov trg 1.

GRAD NIN

Gradonačelnik
Emil ćurko

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian