JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA U.O.ZA UPRAVNO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

 In Najnovije, Natječaji, Obavijesti

Klasa: 112-02/22-01/1

Urbroj: 2198-10-02-01-22-2 od 24. X. 2022. (7154)

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19.), gradonačelnik Grada Nina Grada Nina raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za upravno pravne i opće poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Riječi i pojmovi u ovom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

Kandidati moraju ispunjati uvjete za prijam u službu, kako slijedi:

Opći uvjeti:

1. punoljetnost

2. hrvatsko državljanstvo

3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti:

1. magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu pravne ili ekonomske struke, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10 i 125/14).

2. pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

3. položen državni stručni ispit

4. poznavanje rada na računalu.

Radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: ZSN).

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

U službu se prima na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca sukladno članku 26. stavku 1. i 2. ZSN-a.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Grada Nina.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti pisano obaviješteni.

Na web-stranici Grada Nina i oglasnoj ploči Gradske uprave objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave – kandidata (osobno ime, adresu stanovanja, broj mobitela/ telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. kratak životopis

2. preslik osobne iskaznice

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)

4. dokaz o odgovarajućem stručnom znanju/stupnju obrazovanja (isključivo preslik diplome)

5. dokaze o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

6. preslik uvjerenja ili svjedodžbe kao dokaz o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit

7. preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave – kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

8. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

9. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik isprave ili izjava koju nije potrebno ovjeravati).

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjeren preslik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Nin, Višeslavov trg 1, 23232 Nin, s naznakom: »Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za upravno pravne i opće poslove – ne otvaraj«.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu na natječaj ili ne ispunjava formalne uvjete propisane natječajem, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Grad Nin

 

Natječaj objavljen dana 26.10.2022. godine u Narodnim Novinama na web adresi:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8346245.html

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian