Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

 In Natječaji

Na temelju članka 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovog prostora (Službeni glasnik Grada Nina br. 1/15) i Odluke Gradonačelnika od 01. veljače 2016. Godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

1. Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora u Ninu u zgradi izgrađenoj na čest, zem. 1153 k.o. Nin-Zaton, Branimirova ulica br.3., površine 21,00 m2. Namjena prostora – opća djelatnost- proizvodnja i prodaja autohtonih suvenira.

2. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 35,00 kn/m2

3. Prostor se daje u zakup na vrijeme od 10 godina.

4. Ponude će se otvarati u zgradi Gradske uprave dana 29.veljače 2016. u 12.00 sati.

5. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5.000,00 kuna na žiro račun Grada Nina HR1424020061828200001 poziv na broj 68 7722 – OIB.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina će se vratiti.

6. Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je platiti troškove obavjesti o objavi javnog natječaja u dnevnom tisku. Troškove utvrđuje Povjerenstvo nakon objave.

7. Ponude moraju biti zaprimljene najkasnije do 26.veljače 2016. u 12.00 sati.

8. Prostor se može razgledati svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.

9. Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je prije zaključenja ugovora dostaviti instrument osiguranja plaćanja.

10. Ponude se podnose na adresu: Grad Nin, Višeslavov trg 1, 23232 Nin, u zatvorenoj omotnici sa naznakom ” ne otvarati – prijava za natječaj za zakup poslovnog prostora”. Ponuda mora sadržavati:

  • Ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, njegovo sjedište odnosno prebivalište i OIB

  • Ponuđenu cijenu

  • Djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru

  • Broj žiro računa ponuditelja radi povrata jamčevine

  • Dokaz o uplati jamčevine

  • Dokaz o prvenstvenom pravu branitelja na sklapanje ugovora

  • Preslik osobne iskaznice, izvoda iz registra trgovačkog suda, izvoda iz obrtnog registra, rješenja o upisu u registar udruga ili slično.

  • Potvrdu porezne uprave o stanju duga ne stariju od 15 dana iz koje je vidljivo da nema dugovanja po osnovi javnih davanja

11. Ponude natjecatelja, koji prema Gradu Ninu imaju dugovanja po bilo kojoj osnovi, neće se prihvatiti.

12. Zakupoprimac je u obvezi plaćati troškove utroška stuje, vode i telefona te sve druge naknade koje se odnose na korištenje prostora.

13. Prostor se daje u najam u stanju u kakvom se nalazi. Zakupoprimac je dužan o svom trošku urediti prostor bez prava traženja povrata uloženih sredstava.

14. Grad Nin zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu.

GRAD NIN

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian