J A V N I   P O Z I V ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U ZADRU I SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ZADRU

 In Obavijesti

 REPUBLIKA HRVATSKA

      Zadarska županija

       GRAD NIN

GRADONAČELNIK

KLASA: 711-01/23-01/1

URBROJ: 2198-10-04-01-23-2

Nin, 25. kolovoza 2023.

 

J A V N I   P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA

OPĆINSKOG SUDA U ZADRU I SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ZADRU

Izrazi koji se koriste u javnom pozivu naznačeni su u muškom rodu te su uporabljeni neutralno, a  odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Sukladno odredbi čl. 117. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 28/13, 33/15,82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 i 16/23 dalje u tekstu: ZS) propisano je da za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika.

Odredbom čl. 118. st. 1. ZS, propisano je da se suci porotnici imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani, dok je st. 2. propisano da se odredbe koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike.

Odredbom čl. 90. st 1. ZS, propisano je da sudac ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću.

Odredbom čl. 77. st. 1. i 2. točka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ br. 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19) propisano je da sucu prestaje dužnost kada ga u skladu s Ustavom i zakonom Državno sudbeno vijeće razriješi dužnosti zbog navršenih 70 godina života.

Odredbom čl. 119. ZS, propisano je da suce porotnike Općinskih i Županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Kandidat za suca porotnika mora ispunjavati slijedeće uvjete:

– mora biti punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,

– ne smije biti član političke stranke niti se smije baviti političkom djelatnošću,

– sudac porotnik ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu ili poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe,

– sudac porotnik ne smije obavljati niti drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost ili neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti

– ne smije biti stariji od 70 godina života

– dužnost porotnika može obavljati neometano.

Kandidat za suca porotnika za mladež mora ispunjavati slijedeće uvjete:

– mora biti punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,

– ne smije biti član političke stranke niti se smije baviti političkom djelatnošću,

– sudac porotnik ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu ili poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe,

– sudac porotnik ne smije obavljati niti drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost ili neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti,

– imenuju se iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama

– ne smije biti stariji od 70 godina života

– dužnost porotnika može obavljati neometano.

 

SLIJEDOM NAVEDENOG

G R A D   NIN

POZIVA

sve osobe koje su zainteresirane za obnašanje dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Zadru te suca porotnika za mladež Općinskog suda Zadru, a koji ispunjavaju sve opće i posebne uvjete propisane Zakonom o sudovima, Zakonom o državnom sudbenom vijeću te Zakonom o sudovima za mladež, da povodom javnog poziva podnesu pojedinačne prijave za kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Zadru te suca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru.

Suce porotnike na prijedlog Gradskog vijeća Grada Nina imenuje Županijska skupština.

Kandidat za suca porotnika Općinskog suda u Zadru te suca porotnika za mladež Općinskog suda Zadru, kojeg predlaže Gradsko vijeće Grada Nina je kandidat koji ima prebivalište isključivo na području grada Nina.

Kandidatu koji u trenutku podnošenja prijave za suca porotnika navrši 70. godina života, sukladno odredbi čl. 118. st. 1. Zakona o sudovima u vezi odredbe čl. 77. st. 2. t. 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, prijava se neće uzeti u razmatranje.

Kandidat koji podnosi prijavu za suca porotnika Općinskog suda u Zadru te suca porotnika za mladež Općinskog suda Zadru, dužan je podnijeti pojedinačnu prijavu za svaku kandidaturu uz naznaku da se kandidatura podnosi za suca porotnika ili suca porotnika za mladež.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta. Navedena Izjava nalazi se na web stranici Grada Nina.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Nin, Višeslavov trg 1, 23232 Nin ili putem elektronske pošte na adresu: pravni-odjel@grad-nin.hr

Prijava i prilozi mogu se dostaviti najkasnije do 10. rujna 2023. godine.

 

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 14KB)

 

 

 

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian