G

radsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika. Ukoliko se na propisan način ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Gradsko vijeće donosi:

• Statut Grada
• Poslovnik o radu
• odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
• proračun i odluku o izvršenju proračuna
• godišnje izvješće o izvršenju proračuna
• odluku o privremenom financiranju
• odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Nina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina
• odluku o promjeni granice Grada Nina
• uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi
• osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad
• daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
• donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom, – raspisuje lokalni referendum
• bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća
• bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća
• odlučuje o pokroviteljstvu
• imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća
• donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Gradonačelnik može, u slučaju da se vijeće ne može sazvati u potrebnom roku, preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad Nin. O preuzetom pokroviteljstvu gradonačelnik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.
Gradsko vijeće ima predsjednika i zamjenika predsjednika. Funkcija predsjednika i zamjenika predsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i zamjenik imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Sastav gradskog Vijeća

Vijećnici:

1.       Marko Burela – HDZ, predsjednik G.V.

2.       Dragan Peša  – HDZ

3.       Vesna Jasna Relja-HDZ

4.       Ines Jakovčević – HDZ

5.       Ante Matković-HDZ

6.       Goran Utković-HDZ

7.       Aldo Zekanović-HDZ

8.       Josip Stulić – koalicija HNS-MODES-SDP

9.       Veljko Šalov – koalicija HNS-MODES-SDP

10.     Umbert Peša – koalicija HNS-MODES-SDP

11.      Fadil Kajtazović – koalicija HNS-MODES-SDP

12.      Nikola Bakić – nezavisni

13.      Šime Glavan – nezavisni

Start typing and press Enter to search

hrCroatian
hrCroatian