Gradsko vijeće Nina raspravljalo o proračunu

 In Iz medija, Obavijesti

Sva tri amandmana su jednoglasno prihvaćeni kao Izmjene i dopune Proračuna za 2019. , koji se u konačnici povećava s 55.700.000,00 na 55.900.000,00 kuna.

Uz kraće rasprave oko svih točaka koje su se našle na dnevnom redu, a koje su gradski vijećnici jednoglasno prihvaćali, veća pozornost posvetila se Polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna te Rebalansu Proračuna za 2019.

Pojašnjenje i obrazloženje za navedene dvije točke iznijela je Pročelnica U.O. za gospodarstvo i financije, gđa Radmanka Subotić koja je istaknula kako polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Nina za 2019. godinu uz 11. Ključnih stavki treba sadržavati opći i posebni dio proračuna. Opći dio proračuna sadržava kategorije ostvarenog manjka odnosno viška.

Račun prihoda i rashoda iskazuje se i prema izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji. Račun prihoda i rashoda iskazuje se kroz tablice:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, 

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i 

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. 

Prva razina prihoda i rashoda iskazuje se prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama prema uputama Ministarstva financija, a druga razina prema uputama nadležnog upravnog tijela JLPRS, dok se račun financiranja iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja i to: račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i račun financiranja prema izvorima financiranja.

Posebni dio proračuna iskazuje se kroz izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i izvršenje po izmijenjenoj programskoj klasifikaciji koja više ne sadrži glavne programe.

Ukupno ostvareni prihodi i primici grada i vrtića za razdoblje od 01.01-30.06.2019. godine iznose 14.546.331,10 kn što je 4.959.235,03 kn odnosno 151,73% više u odnosu na prethodnu godinu, od čega Ukupno ostvareni prihodi i primici Grada iznose 14.462.986,10 kn, što iznosi 27,24% plana za 2019. godinu, odnosno 67,89% za obračunsko razdoblje. Ostvareni su za 4.982.002,03 kn više nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, odnosno 152,5%. Najznačajniji razlog pozitivnog odstupanja je radi konstantnog povećanja prihoda od poreza, ostvarenih prihoda od kapitalnih pomoći te primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Što se tiče rashoda, ukupno realizirani rashodi i izdaci za izvještajno razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine iznose 18.469.863,34 kn, što iznosi 35,12% od ukupnog plana rashoda i izdataka za 2019. godinu. Izvršeni su za 2.607.562,62 kn, odnosno, 116,44% više u odnosu na prethodnu godinu, od čega ukupno izvršeni rashodi i izdaci Grada iznose 18.388.357,18 kn što iznosi 34,63% plana za 2019. godinu, odnosno 69,26% za obračunsko razdoblje. Izvršeni su za 2.632.714,80 kn više nego u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, odnosno 116,7%.

Grad Nin je u razdoblju od 01.01.-30.06.2019. godine ostvario manjak prihoda i primitaka u iznosu od 3.925.371,08 kn, koji zajedno s donesenim viškom prihoda iz prethodne 2018. godine od 10.485.518,47 kn, čini ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju na dan 30.06.2019. godine u iznosu 6.560.147,39 kn. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju, ostvaren u iznosu od 10.485.518,47 kn.

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2019. godinu, vijećnici su jednoglasno prihvatili.

U 3. točci dnevnog reda vezanoj uz Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu, Pročelnica Subotić istaknula je kako se planirani ukupni prihodi i primici, odnosno, rashodi i izdaci za 2019. godinu povećavaju se za 2.604.000,00 kn (4,90%). Planirani iznos, s predloženim izmjenama i dopunama proračuna, povećava se sa 53.096.000,00 kn na 55.700.000,00 kn. U planirani iznos prihoda je uvršten i preneseni višak prihoda poslovanja iz 2018. godine u iznosu od 10.488.400,00 kn.

Ostvareni višak poslovanja Grada Nina iz 2018. godine iznosi 10.485.518,47 kn te je uvršten u Plan proračuna 2019. godine u iznosu 10.485.500,00 kn.

Prijedlog planiranih izmjena i dopuna proračuna za 2019. godinu uključuje i prijedlog planiranih ukupnih prihoda/rashoda proračunskog korisnika a to je dječji vrtić ”Morska vila” Nin iz Nina te ostvareni višak poslovanja vrtića iz 2018. godine koji iznosi 2.873,43 kn te je uvršten u Plan proračuna 2019. godine u iznosu 2.900,00 kn.

Predviđene su promjene na stavkama na kojima su već ostvareni veći/manji prihodi, odnosno rashodi, odnosno za koje se zna (ili pretpostavlja) da ćemo imati određene promjene do kraja godine. Predloženim izmjenama i dopunama proračuna izmijenjeni su i razvojni programi (aktivnosti i tekući/kapitalni projekti) te njihovi izvori financiranja planirani za 2019. godinu.

S 3 dodatna amandmana su predložene i od strane vijećnika usvojene tri izmjene i dopune rebalansa vezanih uz izgradnju zvonika u mjestu Žerava, drugi vezan uz Kapitalnu donaciju Županiji za sufinanciranje obnove školske sportske dvorane u Ninu u iznosu od 450.000,00 kn, te treće ispravku pogrešno uvedenog iznosa na stavci Mjesnog odbora Zaton s 500.000,00 na 700.000,00 kn.

Sva tri amandmana su jednoglasno prihvaćeni kao Izmjene i dopune Proračuna za 2019. , koji se u konačnici povećava s 55.700.000,00 na 55.900.000,00 kuna.

Značajnija rasprava povela se i oko 5. točke dnevnog reda o izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu, unutar koje je reagirao vijećnik gospodin Umbert Peša koji je ponovno potegnuo pitanje problema unutar groblja u Zatonu odnosno potrebe otvaranja suhozida pored zvonika crkve kako bi pogrebne povorke mogle nesmetano iz Crkve ići prema mrtvačnici i groblju umjesto da izlaze iz crkve na ulicu, gdje poglavito u ljetnim mjesecima vladaju nesnosne gužve te sudaranje s turistima i polunagim šetačima, kupačima a što nije niti dostojanstveno niti primjereno situaciji posljednjih ispraćaja.

Na pitanja vijećnika Umberta Peše odgovor je dao vijećnik Dragan Peša, koji je bio dugogodišnji predsjednik Vijeća mjesnog odbora Zaton, a koji se tom tematikom dugo bavio. Naime, za navedenu zonu obuhvata oko crkve već je izrađen cjelokupan projekt uređenja okoliša crkve i zvonika koji uključuje i uklanjanje navedenog suhozida što bi omogućavalo nesmetanu komunikaciju od crkve do groblja a bez izlaska na ulicu. Budući se radi o dijelu zemljišta koji je u vlasništvu crkve a dijelu u vlasništvu Grada, došlo je do nesporazuma između Zadarske Nadbiskupije, Župnog ureda u Ninu i Mjesnog odbora Zaton vezanih uz realizaciju projekta. Gradski vijećnici zamolili su gradonačelnika organizaciju sastanka kako bi se razjasnile sve potencijalne nesuglasice te pokretanje realizacije navedenog projekta koji je već nekoliko godina u fazi mirovanja.

Na aktualnom satu vijećnici su vrlo kratko raspravljali o tekućim problemima na području grada, informacijama vezanim uz posjet delegacije talijanskog grada Turi te prijedlog bratimljenja s ovim južno talijanskim gradom te nastavku radova na izgradnji sustava odvodnje nakon završetka ljetne sezone.

Izvor: ezadar.rtl.hr

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian