G

radonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti. Gradonačelnik se bira na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine, sukladno Zakonu o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba. Gradonačelnik ima jednog zamjenika koji se bira zajedno i istovremeno s Gradonačelnikom. Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje zamjenik.

Gradonačelnik obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Nina propisane Statutom Grada, sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te čitavom nizu posebnih zakona kojima se uređuju pojedine djelatnosti (prostorno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita, promet na gradskom području te ostale djelatnosti).

Gradonačelnikove odgovornosti i funkcije:

• utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće te donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,
• izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
• predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te je odgovoran za planiranje i izvršavanje proračuna,
• upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Nina kao i prihodima i rashodima Grada Nina u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Grada Nina,
• usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Nina u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću njihovog rada,
• imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Nina,
• odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Grada Nina,
• odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Gradu Ninu,
• podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća,
• obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
• zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,
• odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Grada Nina,
• obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, Statutom Grada Nina, općim aktima Grada Nina ili drugim propisima.

boss2
Gradonačelnik Grada Nina
Emil Ćurko
Stranačka pripadnost
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
Datum i mjesto rođenja
07.10.1956, Zadar
Bračno stanje
Oženjen
Obrazovanje
ing.telekomunikacija

Start typing and press Enter to search

hrCroatian