In Iz medija, Najnovije, Obavijesti

POSLJEDNJA OVOGODIŠNJA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NINA

JEDNOGLASNI I REBALANS I PRORAČUN ZA 2023. GODINU

  1. prosinca 2022. godine održana je 12. sjednica Vijeća Grada Nina s 34 točke dnevnog reda.

Nakon prihvaćanja dnevnog reda, jednoglasnom odlukom se prihvatio Rebalans Proračuna za 2022. godinu. Izvješće o završnim izmjenama i dopunama Proračuna iznijela je Pročelnica U.O. za financije i računovodstvo Radmanka Subotić koja je istaknula kako se planirani ukupni prihodi i primici, odnosno, rashodi i izdaci za 2022. godinu smanjuju se za 1.631.000,00 kn (3,48%). Planirani iznos, s predloženim izmjenama i dopunama proračuna, mijenja se sa 46.820.000,00 kn na 45.189.000,00 kn U planirani iznos prihoda je uvršten i ukupni preneseni višak prihoda proračuna i proračunskog korisnika iz 2021. godine u iznosu od 10.797.400,00 kn koji je ostvaren u iznosu 10.797.344,19 kn.

Preneseni višak prihoda proračuna iz 2021. godine u iznosu od 10.731.400,00 kn koji je ostvaren u iznosu 10.731.398,73 kn.

Prijedlog planiranih izmjena i dopuna proračuna za 2022. godinu uključuje i prijedlog planiranih ukupnih prihoda/rashoda proračunskog korisnika a to je dječji vrtić ”Morska vila” Nin iz Nina. U planirani iznos prihoda je uvršten i preneseni višak prihoda iz 2021. godine u iznosu od 66.000,00 kn koji je ostvaren u iznosu 65.945,46 kn.

Predviđene su promjene na stavkama na kojima su već ostvareni veći/manji prihodi, odnosno rashodi, odnosno za koje se zna (ili pretpostavlja) da ćemo imati određene promjene do kraja godine.

Predloženim izmjenama i dopunama proračuna izmjenjeni su i razvojni programi (aktivnosti i tekući/kapitalni projekti) te njihovi izvori financiranja planirani za 2022. godinu

 

Očekivano najveće zanimanje vijećnika odnosilo se na prihvaćanje Proračuna Grada za 2023. te projekcije za 2024. i 2025. godinu koji je izrađen sukladno uputama i smjernicama Ministarstva financija koje sadržavaju: 1. metodologija izrade proračuna, 2. metodologija izrade prijedloga financijskog plana  proračunskog korisnika, 3. odrednice prihoda i rashoda (Makroekonomske projekcije, Odrednice prihoda i rashoda državnog proračuna, odrednice prihoda Plana i Projekcija proračuna Grada Nina za razdoblje 2023. – 2025. godine, odrednice rashoda Plana i Projekcija proračuna Grada Nina za razdoblje 2023.– 2025. godine , Opći i posebni dio proračuna Grada Nina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu te Plan razvojnih programa Grada Nina s ciljevima i prioritetima razvoja za trogodišnje  razdoblje od 2023. do 2025. godine).

Dostavljen je  Opći i Posebni dio plana te Plan s ciljevima i prioritetima razvoja za razdoblje od 2023.-2025. godine koji je predstavljen kroz 5 prioritetnih područja: Program izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, kulturni i društveno-socijalni program, program gospodarstva i poljoprivrede, rad Gradske uprave, te program izgradnje i održavanja građevinskih objekata.

Prijedlogom Proračuna Grada Nina za 2023. godinu ukupni prihodi i primici se procjenjuju na 7.257.283,09 €, od čega prihodi poslovanja iznose 6.313.491,21 €, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 279.381,51 €, primitci od financijske imovine i zaduživanja iznose 132,72 €. Ukupni prihodi i primici predviđaju višak prihoda grada kao i proračunskog korisnika u ukupnom iznosu 664.277,66 €. Sukladno tome, ukupni prihodi proračuna i proračunskog korisnika bez planiranih primitaka i predviđenog viška prihoda planirani su 2023. godine u ukupnom iznosu 6.593.005,44 €.

Prihodi od poreza bilježe konstantno povećanje te značajan udio u ukupnim prihodima grada, odnosno, čine najznačajniji udio u prihodima proračuna i to od 31,71% u Proračunu za 2023. godinu, 33,74% u Projekciji za 2024. i 34,05% u 2025. godini. Porez na dohodak predstavlja najizdašniji prihod poreza u 2023. godini kao i u projekcijama. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, među kojima su najznačajniji prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, predviđaju se u prosječnom iznosu od skoro 1.19 milijuna eura. Također značajan udio u planiranim prihodima čine planirana sredstva pomoći iz inozemstva koja se predviđaju u prosječnom iznosu od 2,25 milijuna eura i to od institucija Europske unije kao i sredstva pomoći od subjekata unutar općeg proračuna. Ostale kategorije prihoda kretat će se u skladu s dosadašnjim trendom.

 

Prijedlogom Proračuna Grada Nina za 2023. godinu ukupni rashodi i izdaci se predviđaju na 7.257.282,99 € a obuhvaćaju rashode poslovanja u iznosu 3.799.190,28 €, rashode za nabavu nefinancijske imovine (dugotrajnu imovinu) u iznosu 3.333.067,82 € i izdatke za dane zajmove i otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu 125.024,89 €.

Glavne odrednice rashoda u srednjoročnom razdoblju ostaju projekti izgradnje i ulaganja u lokalnu infrastrukturu. Rashodi izgradnje i ulaganja u lokalnu infrastrukturu predstavljaju 45,93% ukupnih rashoda u 2023. godini, dok u 2024. čine 45,53% a u 2025. 45,31% ukupnih rashoda i izdataka. Iz navedenog možemo zaključiti da se ukupni rashodi, odnosno, rashodi izgradnje i ulaganja u lokalnu infrastrukturu povećavaju, odnosno smanjuju, sukladno realizaciji kapitalnih projekata koja se financiraju iz sredstava pomoći iz inozemstva i to od institucija Europske unije kao i sredstava pomoći od subjekata općeg proračuna.

Posebni dio Prijedloga Proračuna Grada Nina za 2023. godinu i Projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika, mjesnih odbora te upravnih odjela grada iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti te tekućih i kapitalnih projekata.

 

Na istoj točci dnevnog reda gradskim vijećnicima obratio se svojim izvješćem i gradonačelnik Emil Ćurko koji je istaknuo kako se otprilike izvorni Proračun Grada Nina realizira za normalno funkcioniranje Grada što podrazumijeva: troškove planirane za plaće djelatnika Gradske uprave, Dječjeg vrtića, Vatrogasce, Komunalnog poduzeća, materijal koji se od strane komunalnog poduzeća koristi za održavanje grada te sredstva koja su namijenjena za sufinanciranje sustava odvodnje.

Svjedoci smo koliko se Nin razvio, koju pretvorbu i ekspanziju je doživio u proteklih 17 godina. I ono što me iznimno čini ponosnim je upravo činjenica kako smo uspješnim poslovanjem i zajedničkim zalaganjem realizirali ukupno 42 velika pojedinačna projekta, temeljem kojih se u gradski proračun što direktno, što indirektno slilo 351.007.643,00 kuna. Ako k tome pridodamo jedinice lokalne samouprave s kojima smo u zajedničkom velikom projektu izgradnje sustava odvodnje, dolazimo do iznosa od 618.340.977,00 kuna.

Sve te investicije trebalo je dovesti u Nin, aplicirati, nominirati te biti uporan za privlačenje svakog ulaganja u naš Grad. Investicije su to što iz fondova europske unije, što iz Ministarstva te raznih državnih agencija i javnih tvrtki. Stoga bih se i ovom Vijeću kao i svim prethodnim zahvalio na kooperativnom radu i podršci meni i mojim djelatnicima kao i našim gradskim tvrtkama, što su bili uz nas i podržavali rad koji je naš Grad doveo do mjesta iznimne kvalitete života i visokog koeficijenta razvijenosti u standardu naših građana.

 

Proračun Grada Nina za 2023. kao i projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu jednoglasno su prihvaćeni, kao i odluka o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu te odluka o sukcesivnom planiranju trošenja proračunskog viška u Proraĉunu Grada Nina iz prethodnog razdoblja.

 

 

 

Izvješće napisala:

 

Marijana Ramov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian